Çerez Örnek
canlı destek

Çalgı Sempozyumu Katılım Bilgileri

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

1.     Uluslararası Türk Dünyası Halk Çalgıları Sempozyumu: Yaylı Çalgılar

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü olarak “On İki Yay Tek Kültür” düşüncesiyle çıktığımız yolculuğumuzda konservatuvarımız tarafından düzenlenecek olan “1. Uluslararası Türk Dünyası Halk Çalgıları Sempozyumu” kapsamında Türk Dünyası yaylı halk çalgılarının, yüz yüze veya çevrimiçi akademik bir platformda katılımcılarla buluşması hedeflenmektedir. Ortak kültürel mirasımıza vurgu yapılması planlanan bu sempozyumda gerçekleştireceğiniz performans ve çalgınız ile ilgili vereceğiniz bilgiler bizim için çok değerlidir.  

Çalgıların yapı-üretim özellikleri ve icra tekniği hakkında bilgi edinmek için aşağıda belirtilen belge ve bilgilerin tarafımıza mail yolu ile yollanmasını rica ediyoruz.

-  Enstrümanın farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları,

-  Sizin enstrüman ile çekilmiş fotoğraflarınız,                                  

- Tarafınıza gönderilen görüşme formunun cevaplanmış hali,

- Çalgınızı tanıttığınız maksimum 10 dakikalık video kaydı,

- Geleneksel bir eserin icra edildiği maksimum 15 dakikalık bir video kaydı.

Bu videolar vasıtasıyla Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Etkinlik Salonu’nda çalgınızın teknik özelliklerinin tanıtılması; ayrıca gerçekleştireceğiniz icra ile geleneksel motiflerinizin seyirci ile buluşması hedeflenmektedir. Bu sayede sanatseverler Türk Dünyası yaylı halk çalgıları, icracıları ve icra teknikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmiş olacaktır. Performans videosunun aşağıda belirtilen şartlarda hazırlanması durumunda daha etkili olacağını düşünüyoruz:

- Tercihe göre geleneksel kıyafetlerle ile çekilmesi,

- İcracının ve çalgının net olarak görünebilmesi adına, arka zemini tek renkten oluşan bir fon önünde yatay bir formatta çekilmesi,

- Videolar ve fotoğrafların, görüntü kalitesinin düşmemesi için wetransfer veya google drive yolu ile yollanması.

 1. Uluslararası Türk Dünyası Halk Çalgıları Sempozyumu’na katıldığınıza dair Katılım Belgeniz mail yoluyla tarafınıza ulaştırılacaktır.

Ortak kültürel mirasımızın yeni nesillere aktarımını hedefleyen sempozyumumuza katılımınızdan mutluluk duyacağız.

Doç. Dr. Özgür Çelik

Türk Müziği Bölümü

 Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Başkanı

 

İLETİŞİM:

e-mail: egeconservatory@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participation Informotion

1st International Turkic World Folk Instruments Symposium:
Bowed String Instruments
We, as Ege University State Conservatory of Turkish Music, Turkish Music Department, set out on our journey with the idea of "Twelve Bows, One Culture"; with in the scope of the “1st International Turkic World Folk Instruments Symposium", which is planned to be organized by our Conservatory, it is aimed to introduce the Turkic World Folk Instruments to all participants on the academic platform both face to face or online.
Your performance and the information you will provide about your instrument is very valuable in this symposium, which is planned to emphasize our common cultural heritage.
We kindly request the following documents and information to be sent to us by e-mail, in order to obtain information about the structure-production features and performance technique of the instruments.
- The photos of the instrument in different angles
- Your photo with instrument to use in poster
- The answered type of the interview form sent to you
- A maximum of 10 minutes video in which you introduce your instrument
- A maximum of 15 minutes video in which a traditional piece is performed
Through these videos, it is aimed both to introduce the technical features of your instrument in the Ege University State Conservatory of Turkish Music event hall and to meet your traditional motifs with the audience with your performance. In this way, art lovers will have more detailed information about Turkic World String Folk Instruments, performers and execution techniques. We think that the performance video will be more effective if it is prepared under the conditions stated below:
- Taken in traditional clothing is preferably,
- The video should be shot in a horizontal format in front of a single-color background, so that the performer and instrument can be clearly seen,
- Videos and photos should be sent via wetransfer or google drive to avoid degradation of image quality.
The “Certificate of Participation” to “1st International Turkic World Folk Instruments Symposium: Bowed String Instruments” will be sent to you by e-mail.
We would be much appreciated to welcome your participation in our symposium, which aims to passed our common cultural heritage on to the new generations.
Assoc. Prof. Özgür Çelik
Turkish Music Department
Head of Turkish Folk Music Program
Contact :
e-mail: egeconservatory@gmail.com
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
информация об участии
 
1-й Международный симпозиум народных инструментов тюркского мира:
СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
В рамках «1-го Международного симпозиумa народных инструментов тюркского мира», который планируется организовать в Государственной консерватории Эгейского университета при Дирекции турецкой музыки и Департаменте турецкой музыки с девизом «Двенадцать струн — одна культура», mон призван познакомить всех любителей искусства с народными инструментами тюркского мира. На этом симпозиуме, который призван подчеркнуть наше общее культурное наследие, информация, которую вы предоставите о своем исполнении и своем инструменте, очень ценна для нас. Для получения информации о конструктивно-производственных особенностях и методах работы инструментов просим прислать нам по электронной почте следующие документы и информацию.
- Фотографии инструмента в разных ракурсах
- Ваша фотография с инструментом для использования в плакате
Если вы возьмете видео, в котором исполняется традиционное выступление, и отправите его по электронной почте, это видео будет представлено зрителям в Государственной консерватории турецкой музыки Эгейского университета, где будут представлены технические характеристики вашего инструмента. Таким образом, любители искусства получат более подробную информацию о струнных народных инструментах тюркского мира, исполнителях и технике исполнения. Мы думаем, что видео выступления будет более эффектным, если оно будет подготовлено в условиях, изложенных ниже.
- Продолжительность видео выступления должна быть не более 15 минут,
- Желательно в традиционной одежде,
- Видео должно быть снято в горизонтальном формате на однотонном фоне, чтобы было хорошо видно исполнителя и инструмент
- Видео и фото следует отправлять через wetransfer или google drive во избежание ухудшения качества изображения.
- Заполненный опрос, отправленный Вам для ознакомления с особенностями изготовления и техникой исполнения инструментов.
Сертификат об участии, подтверждающий, что вы участвовали в 1-м Международном симпозиуме струнных народных инструментов тюркского мира, будет отправлен вам по электронной почте.
Было бы очень приятно послушать вас на нашем симпозиуме, целью которого является передача нашего общего культурного наследия новым поколениям.
доц. Озгюр Челик
Департамент Турецкого музыка
Руководитель программы турецкой народной музыки
Э- почта для связи
egeconservatory@gmail.com

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ